Skip to main content

NPF står för ‘neuropsykiatrisk funktionsnedsättning’ som är ett samlingsnamn för ett antal diagnoser som innebär att hjärnan fungerar och bearbetar information på ett annorlunda sätt än hos de flesta andra. NPF påverkar inte intelligensen. Några exempel på NPF-diagnoser är autism, ADHD, Tourettes syndrom och språkstörning. Dessa funktionsnedsättningar är medfödda och kvarstår hela livet.

Att hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt kan visa sig bland annat genom nedsatta exekutiva funktioner. Det är vanligt med svårigheter inom dessa områden:

 • koncentration
 • arbetsminne
 • uppmärksamhet
 • impulskontroll
 • struktur och planering
 • inlärning
 • känslighet för sinnesintryck

En del upplever att deras NPF även bidrar till styrkor, såsom:

 • detaljseende
 • logiskt tänkande
 • kreativitet
 • möjligheten till hyperfokus
 • hög kunskapsnivå inom specialintressen

Det är viktigt att komma ihåg att alla är unika individer med olika personlighetsdrag, förmågor och intressen. Personer med NPF är lika olika varandra som personer utan NPF.