Skip to main content

Välkommen att bli medlem i NPF Åland!

Enskild medlem: 10€/år

Familjemedlemskap: 15 €/hushåll/år (max 8 personer inom samma hushåll)

Stöd vår förening

  Övriga familjemedlemmar (om ni önskar familjemedlemskap)

  Uppgiftshantering

  De uppgifter jag lämnar med denna blankett får endast behandlas konfidentiellt och förvaras i ovannämnda förenings medlemsregister. Uppgifterna får ej lämnas till utomstående. Personuppgiftshantering enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR artikel 13.

  Stöd vår förening

  NPF Åland r.f. tar tacksamt emot bidrag och donationer att använda i vårt arbete för att skapa bättre levnads­villkor för per­soner med neuro­psykiatriska funk­tions­nedsättningar.

  Konto: FI06 6601 0010 1605 05

  Alla bidrag är välkomna – stora som små!

  Personuppgiftshantering enligt den nya dataskyddsförordningen, artikel 13 – 25.5.2018 (GDPR)

  • Föreningen håller ett medlemsregister över sina medlemmar.
  • Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
  • Personuppgifterna hanteras av föreningen internt.
  • Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till någon utanför organisationen.
  • Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.
  • Obehövliga dokument förstörs kontinuerligt genom destruktion.
  • Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter.
  • Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.
  • Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till
  Dataskyddsmyndigheten. Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.